Ο κανονισμός REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) άρχισε να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ από το 2006 και απευθύνεται στην παραγωγή και χρήση χημικών ουσιών, καθώς και στις πιθανές επιδράσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τα πλήρη στοιχεία των χημικών ουσιών πρέπει να καταγράφονται και να καταχωρίζονται σε φάκελο από τις χημικές βιομηχανίες (ή τους εισαγωγείς των χημικών ουσιών) σε κάθε χώρα. Οι ίδιοι οφείλουν να κάνουν και την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, των χρηστών
και των καταναλωτών.

Η εταιρεία μας είναι ήδη συμμορφωμένη με τους στόχους του REACH.